Kumpulan Kamus Lengkap Kosa Kata Bahasa Jawa

Suku Jawa merupakan suku terbesar di Indonesia, dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Berikut ini kami sajikan Kosa Kata Bahasa Jawa beserta artinya. Semoga dapat menambah wawasan teman-teman pembaca. Yuk simak Kamus Lengkapnya:

Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan A

 • Antaka: mati
 • Alap: njupuk
 • Arum: wangi
 • Aris: tanpa sulaya, laras, sareh,alon,manis.
 • Astana: kraton,kuburan.
 • Agel: andhel-andhel
 • Anom: enom
 • Anuwun: nyuwun, njaluk
 • Anyelani: nyela
 • Amrih: ngudi,
 • Apén: si Wahya: wetu, wedar, kelair
 • Angrak: nempuh
 • Amurgani: sebab
 • Awit: jalaran, wiwit
 • Angok: anguk, aluwung
 • Angrungu: mirengaken
 • Astanira: tangan


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan B

 • Bapang: jabatan
 • Bera: ora ditanduri lan ora digarap.
 • Bapang: blabag njepapang dsipaku ing cagak.
 • Bumi: djagat,lemah.
 • Bendu: deduka, nafsu
 • Bubuhane: gaweane
 • Bangun: tulak
 • Bingar: katon padang polatane
 • Barang: gawanan


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan C

 • Catur :canten,gunem,kandhang.
 • Cumawuh: wis tepung meneh
 • Clatu: guneman


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan D

 • Dyan: murni, nyata, pancen
 • Datan: ora
 • Dêmang: sesebutane sewenehing abdi dalem
 • Dyan: murni, nyata, pencen
 • Dadya: dadi
 • Darma: kewajiban
 • Dyar: Nuli,Banjur.
 • Dadya: dadi
 • Dalan: ora
 • Dek: tanpa sing aren
 • Dawuh: tiba
 • Dawuh: kongkonane
 • Dedukane: nesune
 • Dataris: ora
 • Duka: nesu
 • Deduka: nesu
 • Den: Tuan
 • Dah: sabawa nggetak
 • Dangu: sue
 • Darbe: apa-apa sing diduweni
 • Durung: isih kurang karo mangsane, kang dituju
 • Dhapuripun: rupanipun, wujupitun.
 • Deder: garan panah


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan E

 • Éndra: ratu
 • Enggal: sabendina


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan G

 • Garba: weteng, sambungan
 • Gumer: gumuruh
 • Guntur: Jugrung, soking Banyu.
 • Getir: Rasa kaya dene rasa jeruk purut.
 • Gegetun: kuciwa
 • Gugul: nangis
 • Ganalih: kasar
 • Gatik: gatuk satitik
 • Getere :ketir-ketir atine
 • Gumujeng: ngarep
 • Gaswiji: uwoh


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan I

 • Inggih: yaiku
 • Ing: wonten
 • Ingsun: aku
 • Ingsun: aku.koe


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan J

 • Jati: kodrat, sabenere
 • Jubahira: jubah
 • Jajak: lurus
 • Jengkang: jengkangan tangan


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan K

 • Kwajibaning: kwajiban kang kudu dilakokke
 • Kaluputan: kesalahan
 • Kang dumawuh: kang tepung meneh
 • Kagyat: kaget
 • Kaprawira: kendel
 • Kumerket: raket
 • Kang: ingkang
 • Kedik: satitik
 • Kang: yang
 • Kamipurun: gelem
 • Katah: kathah
 • Karya: pagawean
 • Kang: kang
 • Kicabole: sangisore pipi
 • Karungu: mirengaken
 • Kawis: karang
 • Kowan: ora oleh apa-apa
 • Kapah: Ngonceki kopil.
 • Kardi: Pagawean, gawe, nindakake.
 • Kadi: kaya, pada
 • Keket: ruket
 • Ketawis: katara
 • Kusuma: kembang
 • Kinén: kinon
 • Karna: kupng
 • Kiwa: ala
 • Katon: katingal
 • Kusuma: kembang
 • Kadi: saking
 • Kasi: nganti
 • Kina: tuwa
 • Kêdhung: lubuk
 • Kukum: putusan
 • Ketawan: ditawan musuh
 • Kudus: suci


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan L

 • Lumawar: nglawan, lumawan
 • Liswane: lingsen, pawadan
 • Lir: pinda, kaya dene
 • Lintu: salah
 • Lami: sue
 • La: wangsulane sing diundang.
 • Lampah: laku
 • Lindri: ciut nanging endah nengsemake.
 • Lamun: yen, samangsa.
 • Landak: angkuh,pambekan.
 • Lawan: mangsa,tandhing,karo lan uga.
 • Linggih: Lungguh.
 • Lirik: obahing mata mandeng nisih
 • Lirang: peranganing barang sing tetangkep
 • Lulut: tresna
 • Laya: mati, rusak, sirna
 • Lamun: yen, samangsa
 • Lêrês: bener, pener
 • Laya: mati
 • Lampah: laku
 • Layu: mati
 • Landak: angkuh,pambekan.
 • Lira: kaya dene


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan M

 • Mubal: pada mumbul
 • Marang: nradjang, parang
 • Marang: tumuju ing, mubnggah tumrap ing dening
 • Mangka: kang dadi
 • Mapatih: patih
 • Mring: marang
 • Mulat: ndeleng ngewaske, namatke
 • Manguntar-untar: murup mubyar
 • Malangka: sumeleh
 • Moncer: nglewer dawa
 • Mrih: amrih, murih
 • Mingset: mingser ngalih sathithik
 • Maju: maju
 • Mimba: metu
 • Manahira: atine
 • Megung: mandeg ora mili
 • Mangilen: ngulon
 • Mundhi: nampa
 • Manis: legi,bechik
 • Mesum: katon atjum,aras-arasen lesu
 • Mobah: obah
 • Mami: ku, aku, kami
 • Mathuh: matur
 • Murang: ngarang, ngimpang, oara manut.
 • Maweh: aweh
 • Musrid: utama uripe,suci.
 • Muwus: clatu, guneman
 • Mawang: nyawang, ndeleng, nganggo ngelingi kahanane
 • Maras: wedi
 • Maras: kuwatir
 • Mekas: wekas
 • Mring: ing
 • Murti: awak
 • Mawa: nggawa, ngemot
 • Mesu: ngetokake kekuwatane
 • Marga: dalan, laku, cara
 • Maken: pakem
 • Menggah: sabanjure
 • Maambek: karo, lan


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan N

 • Narko: ngira ala
 • Nandhang: menganggo,nemahi,jandang.
 • Narpati: ratu
 • Nuli: enggal, ora gojag-gajeg.
 • Nuli: banjur
 • Nadyan: senadyan
 • Niti: mriksa
 • Nawang: nyawang
 • Nata: masang
 • Nistha: remeh
 • Noleh: noleh
 • Netepaken: tetep


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan NG

 • Ngandhika: ngomong
 • Ngundangan: ngundang
 • Ngakantrah: kawruhan ing akeh
 • Ngakrami: sumurut, sumunar
 • Ngura: ngodar-adur
 • Ngapyuk: nyiramake
 • Ngulami: wong kang pinter agama
 • Nglengger: ora obah
 • Nganan: nengen
 • Nyali: nyali
 • Ngancarani: nonjok ing tombak
 • Ngedhak: ngrengkuh
 • Ngreh: ngereh
 • Ngereh: mrentah
 • Ngajengaken: ngarepe
 • Ngunjung: nemoni


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan P

 • Praja: niyat, karep
 • Padheg: tetep
 • Purwane: wiwitan kang dhisik
 • Prakawis: prakara
 • Prawadhaga: prajurit
 • Pan sarwita: ananging sarta
 • Pura: kedaton.
 • Patitis: terang.
 • Pumang: wong lanang
 • Pan: rak
 • Pan: Ananging
 • Pun: uwis
 • Panggawa: pambekta
 • Prabawa: kaluhuran
 • Pan: ananging
 • Prayogi: panglimbang kang becik, pantes.
 • Pasamoewan: pakehan,paklampuking wong- wong sawetara, pista mangan enak, kumpulan sarahsehan, gegolanang wong-wong kang tunggal agama
 • Prayogi: panglambang kang becik, pantes.
 • Pan: Ananging
 • Purwa: wiwitan, kang dhisik
 • Padon: padu
 • Poerwa: wiwitan
 • Prana: pangrasa ati
 • Pukulun: gusti, bendara,
 • Prapta: tekan, teka
 • Pan: ananging, wis
 • Pita: kuning
 • Paran: apa, kepriye
 • Punti: pisang
 • Piningit: dijaga
 • Pati: mati


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan R

 • Ruwet: buindet, kisruh, angel paniti priksane, prakara, bingung.
 • Rura: rusak
 • Rong: maju
 • Rong: loro
 • Radita: srengenge
 • Rumuhu: Dhisik,biyen
 • Ramededer: kaku, lan kenceng
 • Risak: rusak
 • Ruameksa: njaga
 • Radiha: rada
 • Rukessa: njaga


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan S

 • Sura: wani
 • Sati: setia
 • Sidik: nyata, sanyata
 • Raga: awak
 • Sarak: panggonan
 • Sabda: swara, gunem, tetembungan
 • Séna: prajurit, wadyabala
 • Sanggêm: siap
 • Sêkar: kembang
 • Suma: kembang
 • Samya: pada, sami
 • Sentana: sanak sedulur priyayi gede, pengiring brayate lurah desa
 • Sasat: kaya, meh pada karo, aja sing
 • Sembaga: sumbaga
 • Sembada: sarwo kacukupan, cocok, patut, pantes rada sugih, kacukupan
 • Sayekti: Nyata
 • Sayekti: Nyata
 • Sarwi: sarto
 • Sarik: wewelak
 • Sir: pangarah
 • Sun: aku
 • Sirep: Sareh, sidem, maripanas
 • Sanging: Digelapake emas.
 • Sastra: lajang.
 • Soring: ngisore
 • Singup: singup
 • Sira: dewek-dewek
 • Sagunge: sakabehane
 • Sawuse: saklebare
 • Sira: deweke
 • Sandhika: omongan
 • Sedene: lan, dene, uga
 • Wang: peranganing rai
 • Sekarat: detik-detik arep meh mati
 • Samad: sawab
 • Solah: pratingkahe
 • Sumyak: rame
 • Swanita: getih
 • Samya: sami, pada
 • Sudiran: kendel banget
 • Saking: saka
 • Solah: pratingkah
 • Silih: genti-genten
 • Saknalika: sakmenika
 • Saking: saka
 • Sira: kowe
 • Santosa: kukuh
 • Sembada: sarwa kacukupan, cocok, patut pantes rada sugih, kacukupan
 • Sasaged: saged, bisa
 • Sawangan: surgapaning kali ing segara
 • Sembada: sarwa kacukupan, cocok, patut, pantes, rada sugih, kacukupan
 • Surbanipun: surban kang dienggo
 • Sawatara: sauntara
 • Sapang: pangestu


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan T

 • Talinggih: lungguh
 • Telase: entekke
 • Tangi: digiugah supaya tangi, digegasah, digugah atine
 • Tuwin: lan uga, lan maneh
 • Titih: atos, padet, panggemblenge
 • Titikaning: tanda sing mratelakake, tetengger
 • Tagupuh: sarta kesuen
 • Timbalanipun: celukaning
 • Tingalit: cilik
 • Tan: ora
 • Tadhah: apa-apa sing dienggo nampani apa-apa
 • Taklim ; kanti,ormat. Ngajen.
 • Taklum: kanthi urmat,ngajeni
 • Tara: antara
 • Tan: ora
 • Temah: takdire lelakon
 • Trus: terus
 • Taklum: Kanthi Urmat, nagjeni
 • Tarangga: jaran
 • Tarunni: bocah wadon enom
 • Tawira: prajurit
 • Tutur: piwulang
 • Tan: ora
 • Tolek: endang,enggal
 • Tamsil: tuladha becik
 • Truna: enom jaka/prawan
 • Téja: cahya
 • Truna: tuwa


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan U

 • Ujar: gunem, wetureng tembung, niyat kang kawestu


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan W

 • Wisma: omah
 • Wicitra: éndah banget
 • Wanah: warêg
 • Watang: gentir, kayu prebatang, sodoh.
 • Wana: alas
 • Waskitha: weruh sakdurunge winarah
 • Wiyata: piwulang
 • Wirid: wejangan
 • Winulat: tuladha
 • Wadana: pengarep, panggede, pemimpin.
 • Wara: wara-wara
 • Winulat: nulat →tiru
 • Wra: sumrambah, wrata
 • Wawan: lawan, lelawanan, saning raja kaya
 • Wasiat: piwelinging wong sing adjal sing kudu padha diestokake, wewarah tunggalanepara leluhur.
 • Wurung: ora sido,ora dadi
 • Wadana: golongane prajurit.
 • Wadya: prajurit
 • Wangune: ajake,empere,kaya
 • Wot: gawa,momot,mot,momot,pring gluh.
 • Wantah: tanpa ana kecampuran apa-apa
 • Wikrama: ndanjah, kekendelan
 • Wus: uwis
 • Wardaya: ati
 • Wira: wong lanang, prajurit
 • Winingkis: dilingkis
 • Wawan: lawan
 • Wicara: omongan
 • Waju: banyu
 • Wadana: sangkem, rai, pangarep, pangarep (panggede) ning golongan priyayi.
 • Wengis: bengis, katon sumengit
 • Wiladyan: tetuwuhan
 • Wentis: pupu, kempol
 • Wonten: ana
 • Wakêd: watês


Kosa Kata Bahasa Jawa berawalan Y

 • Yudha: perang
 • Yata: banjur, nuli